fbpx
Kom je er niet aan uit? Bel ons op 0165-854018 of mail ons op info@tastypastries.nl

Baker

Volg ons op:
Title Image

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, producten,bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Tasty Pastries. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Tasty Pastries te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Tasty Pastries zijn vrijblijvend. Tasty Pastries accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Tasty Pastries behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Als er wijzigingen in het ontwerp plaatsvinden na akkoord op de opdracht dan kan dit leiden tot extra kosten. Tasty Pastries behoudt altijd het recht om de wijzigingen niet te accepteren om zo de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen. Tasty Pastries behoudt altijd het recht om op het laatste moment beslissingen te nemen over het ontwerp dan wel de bestelling om zo de kwaliteit te kunnen waarborgen.

Het kan voorkomen dat de leverdatum/huwelijksdatum verschoven wordt. Afhankelijk van
beschikbaarheid wordt de nieuwe datum in onze agenda gezet. Echter is het van belang dat deklant dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Tasty Pastries behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten

Tasty Pastries bezorgt in een beperkt gebied m.b.t. bestellingen. De bestelling wordt bezorgd op het door de klant aangeven tijdstip vanaf 8.00 uur. Bezorgkosten worden door Tasty Pastries bepaald en kenbaar gemaakt. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien er een factuur verstuurd dient te worden, kunnen administratiekosten berekend worden.

Leveringen

Tasty Pastries zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Tasty Pastries ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

Bruidstaarten:
Indien afgesproken draagt Tasty Pastries zorg voor de levering van de taart op de door de klant aangegeven locatie. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat er iemand op de locatie aanwezig is om de taart aan over te dragen. Indien gewenst zal Tasty Pastries contact opnemen met de locatie om voor een juiste overdracht te zorgen. Indien gewenst kan de klant de taart ook afhalen bij Tasty Pastries. De klant is vanaf dit moment verantwoordelijk voor de taart en dat deze veilig en in goede staat op de locatie aankomt.

Betaling

De klant voldoet bij Tasty Pastries aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in onze winkel, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Tasty Pastries een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van zeven (7) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Tasty Pastries.

Custom orders en maatwerk wordt alleen in behandelijk genomen middels een aanbetaling van 50% is voldaan en het restant bedrag voor levering / bij levering wordt voldaan. Indien betaling niet voldaan is, heeft Tasty Pastries het recht om de levering uit te stellen / te laten vervallen.

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Tasty Pastries de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Tasty Pastries wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Tasty Pastries. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Tasty Pastries zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames,
garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Tasty Pastries, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Tasty Pastries over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Tasty Pastries opgave doet van een adres is Tasty Pastries gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Tasty Pastries
Tussen de Markten 8
4701AS Roosendaal
info@tastypastries.nl

Verantwoordelijkheden

Tasty Pastries kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor onvoorziene omstandigheden, zoals transportproblemen, verkeersdrukte, uitvan van elektriciteit, extreem weer, ongelukken of ziekte, en andere oorzaken buiten onze invloed. Een vertraging in levering als gevolg hiervan is geen reden voor een korting of gehele terugbetaling. In geval van ziekte zal Tasty Pastries er alles aan doen om een geschikte oplossing te vinden.

Tasty Pastries behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de inhoud van de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Tasty Pastries verplicht enige boete of schadevergoeding te betalen.

Tasty Pastries kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade aan de geleverde cake, welke is veroorzaakt door een gast, cateraar, of ander personeel dan dat van Tasty Pastries. De klant is zelf verantwoordelijk voor een goede en veilige locatie om de taart te plaatsen.

Na de levering van de taart is Tasty Pastries niet langer verantwoordelijk voor het product en ligt deze verantwoordelijkheid bij de klant. Dit geldt voor zowel levering op locatie door Tasty Pastries als wanneer de klant de taart afhaalt bij Tasty Pastries.

Tasty Pastries is niet verantwoordelijk voor een eventueel tekort of overschot aan taart als gevolg van een andere snijmethode en/of verdeling van de stukken taart door de klant of locatie.

Alle producten van Tasty Pastries kunnen allergenen bevatten of hiermee in aanraking zijn
geweest. Wanneer de klant Tasty Pastries op de hoogte heeft gebracht van bepaalde allergieën zullen hiervoor alle voorzorgsmaatregelen genomen worden tijdens de productie. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de klant om de gasten te informeren. Tasty Pastries is niet verantwoordelijk voor mogelijke allergische reacties.

Diversen

Tasty Pastries werkt uitsluitend met verse producten van goede kwaliteit. Alle cakes en taarten worden met grote zorgvuldigheid en met de hand gemaakt. Het kan echter voorkomen dat er subtiele verschillen zijn tussen het ontwerp en uw taart. Dit is normaal aangezien het maken van een taart ambachtelijk handwerk is. Indien de klant ons een voorbeeld laat zien van een andere leverancier en ons de opdracht geeft een soortgelijk product te maken, kunnen er verschillen ontstaan. Tasty Pastries heeft haar eigen handtekening en zal nooit het werk van een ander namaken, maar hier een eigen draai aan geven.

Tasty Pastries zal de klant altijd adviseren over het product in combinatie met weersverwachtingen. Tasty Pastries kan niet verantwoordelijk gehouden worden als de klant ervoor kiest om dit advies niet aan te nemen. Bij extreem weer zoals hitte of een hoge luchtvochtigheid kan de taart gaan ‘zweten’ door de overgang van de koeling naar de buitenlucht. Tasty Pastries is niet verantwoordelijk voor de veranderingen die hierdoor ontstaan aan de taart of het ontwerp.

Indien noodzakelijk is de klant verantwoordelijk voor het verzorgen van voldoende koelruimte, zoals een koelkast, voor de taart op de locatie waar de taart afgeleverd wordt. Tasty Pastries is niet verantwoordelijk voor het verschaffen dan wel leveren van benodigdheden voor het serveren van de taart, zoals servies, bestek, taartmes, etc.

Een taart is beperkt houdbaar. Tasty Pastries kan niet aansprakelijk gehouden worden indien een taart wordt geconsumeerd na de gangbare houdbaarheidsperiode.

De klant van Tasty Pastries dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Tasty Pastries geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Tasty Pastries garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Tasty Pastries het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Tasty Pastries gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Tasty Pastries kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Beeldmateriaal

Tasty Pastries behoudt het recht om beeldmateriaal in de vorm van foto’s en video’s van de taart al dan niet te gebruiken voor eigen gebruik en promotionele doeleinden zoals de website of social media. Gebruik van beeldmateriaal zal altijd na het event plaatsvinden.

Rechten

Alle contacten en transacties met Tasty Pastries geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Tasty Pastries. Niets uit uitgaven of publicaties van Tasty Pastries mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tasty Pastries.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Tasty Pastries en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk– of per e-mail bij Tasty Pastries te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Tasty Pastries te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.